Değerlendirme Süreci

ISSN: 2822-4493

TAM Akademi Dergisi’ne değerlendirilmek üzere makalelerini gönderen yazarlar aşağıdaki aşamalar ile karşılaşacaktır:

  1. Teknik İnceleme ve İntihal Taraması

Çalışma; dergi yayın ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve APA 7. sürüme uygunluk açısından editör tarafından incelenir ve Turnitin üzerinden alınmış benzerlik raporunu inceler. İntihal benzerlik oranının %20’den az olması şartı aranır.

Makale yayın ilkelerini karşılamıyorsa veya beklenen kalitede değilse editör tarafından hakem ataması yapılmadan reddedilebilir. Ön inceleme en fazla 10 gün içinde tamamlanır.

  1. Alan Editörü İncelemesi

 Ön İnceleme ve İntihal Taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili alan editörü tarafından akademik dil-üslup, araştırma yöntemi ve ulaşılan sonuç açısından incelenir. Bu inceleme, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.

  1. Hakem Süreci

Alan editörünün incelemesinden geçen çalışma, konu ile ilgili uzman en az doktora unvanına sahip iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem süreci, çift taraflı kör hakemlik ilkesi gereğince gizlilik içinde yürütülür.

Alan editörü, yazar ve hakem arasında, gizliliği koruyarak karşılıklı iletişimi sağlar. Hakem süreci en fazla 3 ay içinde tamamlanır.

Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, yayımlanmasının değerlendirilmesi teklifi ile Yayın Kurulu’na sunulur. İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayımlanabilir.

Çeviri makaleler; orijinaline uygunluk, alan kavramlarının yerinde kullanımı ve dil açısından değerlendirilmek üzere dil ve ilgili alan uzmanlarına gönderilir. Uzmanların olumsuz kanaat belirttikleri çeviriler, yayımlanmaz. Kitap ve sempozyum değerlendirmeleri ile tezden uyarlanan makalelerin yayımına, ilgili alan editörlerinin değerlendirmesi sonucunda karar verilir.

  1. Revizyon Aşaması

Hakemlerin inceledikleri makalede revizyon istemeleri halinde, ilgili makale yazara yeniden gönderilir ve çalışmasını revize etmesi istenir. Revizyonun en fazla 15 gün içinde tamamlanması beklenir. Ancak düzeltmelerin yoğunluğuna göre bu süre 1 aya kadar uzayabilir.

 Yazar, yaptığı düzenlemeleri ya makale üzerinde işaretler ya da ayrı bir belgede alan editörüne sunar.

  1. Alan Editörü Kontrolü

Alan editörü, yazarın makalede kendisinden talep edilen düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Ardından yazarın gönderdiği belgeleri anonimleştirerek hakeme gönderir. Bu aşama, en fazla 10 gün içinde tamamlanır.

  1. Hakem Kontrolü

Revizyon isteyen hakem, yazarın metinde kendisinden talep edilmiş düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Bu aşamanın ise en fazla 7 gün olması öngörülmektedir.

  1. Yayın Kurulu İncelemesi

Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir.

  1. Dizgi ve Mizanpaj Aşaması

Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir.

  1. Ulusal ve Uluslararası İndekslere Veri Gönderimi

Yayımlanan sayıya ait makaleler indekslere 15 gün içinde iletilir.

Dil Seçim - Select Language

Dil Seçim - Select Language Dili değiştir. Mevcut dil:
TAMDE, Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanmaktadır.

Bu dergideki tüm makaleler Atıf-GayriTicari-AynLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) ile lisans altına alınmıştır.
TAM Akademi Dergisi açık erişimli bir dergidir. Okuyucular tüm makalelere üye olmadan ve ücret ödemeden erişebilir.
© Toplumsal Aratırmalar Merkezi 2022. Tüm hakları saklıdır.